Tema 7. Les primeres civilitzacions de Mesopotàmia i Egipte

Presentació

En aquesta unitat treballarem les dues civilitzacions antigues més importants: Egipte i Mesopotàmia, estudiant les ciutats, els imperis i l’art mesopotàmic, així com la situació geogràfica d’Egipte, la vida, la religió i l’art funerari a l’època dels faraons. També el sorgiment de l’escriptura cuneïforme i jeroglífica amb el conseqüent inici de la història antiga. També començarem a treballar l’elaboració i interpretació de mapes històrics.

Objectius

 1. Reconèixer les primeres ciutats-estat i els primers imperis de la civilització de Mesopotàmia.
 2. Caracteritzar l’evolució i el desenvolupament de l’Egipte dels faraons.
 3. Comprendre i descriure la vida i la societat d’un poblat agrícola egipci.
 4. Identificar les característiques bàsiques de la religió egípcia.
 5. Reconèixer i descriure els temples egipcis i relacionar les tombes egípcies (mastaba, piràmide i hipogeu) amb la creença de la immortalitat.
 6. Situar en l’espai i en el temps les civilitzacions mesopotàmica i egípcia.

Introducció

Es considera Història Antiga a tota l’etapa que va des del sorgiment de l’escriptura i el sorgiment de les primeres civilitzacions fins a la caiguda de l’Imperi Romà el 476 dC

Fa uns 6.000 anys a l’Orient Pròxim, els poblats neolítics es van transformar gradualment en ciutats i sorgiren les primeres grans civilitzacions urbanes. A mesura que creixia la població i s’intensificava l’especialització del treball i la divisió social, es formaven els primers nuclis urbans, on vivien les famílies que no estaven directament vinculades a la producció d’aliments.

Amb l’establiment d’aquestes societats urbanes sorgeix també la civilització, la qual es caracteritza per tenir com a tret principal una estructuració social i econòmica ben establerta i la creació d’estats organitzats que s’encarreguen de regular la vida de les persones mitjançant codis i lleis. Aquestes civilitzacions van aparèixer a Mesopotàmia, a la vora dels rius Tigris i Èufrates, i, una mica més tard a Egipte, al voltant del riu Nil. Tota aquesta zona es coneix amb el nom de Creixent Fèrtil. Més endavant, van sorgir unes altres cultures urbanes: la hindú, originada a l’entorn del riu Indus, i la xinesa, que va néixer al voltant del riu groc o Huang He.

Mesopotàmia: de les petites ciutats agrícoles als imperis

“Mesopotàmia” és un terme geogràfic que designa la conca hidrogràfica formada pels rius Tigris i Eufrates. El terme Mesopotàmia fou utilitzat per primera vegada en l’etapa grega i significa “país entre rius”. Va acollir les primeres civilitzacions de les quals coneixem la història gràcies a l’escriptura, i va tenir ciutats molt importants que es consideren de les més antigues del món.

Històricament es va dividir en dues regions: l’Alta Mesopotàmia o Assíria, situada al nord i habitada pel poble assiri, i la Baixa Mesopotàmia o Caldea, situada al sud i habitada pel sumeri i accadi. La història política va estar marcada per l’alternança en el poder d’aquests pobles.

Cap al IV mil·lenni aC, les primitives comunitats agrícoles de Mesopotàmia es van fer més grans i organitzades, i els llogarets rurals es van transformar en ciutats de més de mil habitants.

Les primeres ciutats de Mesopotàmia es van organitzar com a ciutats Estat. Cadascuna tenia el seu propi govern i retia culte a uns déus propis. El poder polític estava liderat per cabdills o reis, els quals, juntament amb els sacerdots, dirigien les ciutats i els seus habitants mitjançant codis de lleis. A més, els reis disposaven d’un exèrcit (per controlar les ciutats i el territori que les circumdava) i de funcionaris (per a les tasques administratives).

L’administració de les ciutats Estat va generar la necessitat d’anotar els comptes (impostos, control de collites, etc.) i de deixar constància de les lleis. Per això es va desenvolupar l’escriptura. Les ciutats Estat sovint s’enfrontaven entre si per aconseguir més terres i controlar l’aigua. Algunes van arribar a dominar unes altres i van formar regnes i imperis.

Cap al 2.000 aC. reis i pobles es van enfrontar entre si disputant-se les terres més fèrtils de Mesopotàmia i el control de les rutes comercials. En la història de Mesopotàmia es van succeir quatre grans imperis que van dominar aquest territori:

Els sumeris. Cap al 3.500 a.C. van ser els primers a entrar en la història. Els sumeris eren un poble actiu i hàbil. Van crear sistemes de canals i dics per canalitzar i emmagatzemar l’aigua. Van tenir un gran desenvolupament de l’agricultura de cereals, llegums i fruites. També practicaven la ramaderia de porcs, ovelles i cabres.

Els acadis. Cap al 2.300 aC., procedents de centre de Mesopotàmia, van envair les ciutats sumèries, i en època del rei Sargón I van formar un gran imperi. La seva capital va ser la ciutat de Akkad. El seu regnat va durar relativament poc perquè poc després les ciutats de l’antiga Sumer com Ur varen recuperar el seu poder.  La capital d’aquest renaixement sumeri Ur es va convertir en una ciutats amb més de 200 000 habitants. Durant aquesta època es va crear l’escriptura cuneïforme

Els babilonis. Van crear un nou imperi entre els territoris sumeri i acadi: El seu moment de màxima esplendor va ser sota el rei Hammurabi (1728-1686 a.C). Aquest rei va unificar les lleis de les diferents ciutats sota el primer gran codi legislatiu de la història que porta el seu nom. És el famós Codi d’Hammurabi.

Els assiris. Comencen la seva expansió cap al 1530 a.C. Eren un poble guerrer procedent de les muntanyes de nord de Mesopotàmia. Els assiris varen desenvolupar eficaces tàctiques de guerra gràcies a l’ús del carro de combat tirat per cavalls i a les armes de ferro. Amb el rei Assurnasirpal II (883-859 a.C.) van aconseguir la seva màxima expansió. La seva capital primer va ser Assur i més tard Nínive.

Els perses. Van instaurar l’Imperi aquemènida després d’imposar sobre els medes durant el regnat de Ciro II el Gran (559-529 a. C.), que va conquistar a més Assíria i Babilònia i els territoris que s’estenien a l’altre de l’Índia. L’any 539 a.C. conquerir totes les terres de Mesopotàmia i les van incorporar al seu imperi, i posa fi a les civilitzacions mesopotàmiques. Darius I (521-485 aC) va incorporar a l’Imperi nous territoris i el va organitzar en vint províncies o satrapies. No obstant això, no va poder sotmetre als grecs, que el van vèncer, igual que al seu successor, Jerjes I (485-465 aC).

Economia i societat a l’antiga Mesopotàmia

La base de l’economia era l’agricultura, principalment de regadiu. Les terres pertanyien al palau o a el temple, i les arrendaven als camperols per treballar-les. Per a l’alimentació conreaven cereals (blat i ordi), hortalisses i palmeres datileres. També conreaven lli i cotó per fabricar tèxtils. Complementaven la dieta amb la cria d’ovelles, cabres, porcs, bous i cavalls. Van ser grans artesans i van desenvolupar un comerç molt important. Els excedents generats per l’agricultura els van intercanviar per matèries primeres poc abundants en aquesta regió com els metalls.

Al principi es va practicar el bescanvi, però amb el temps es van començar a utilitzar barres d’or i plata per canviar-los per altres productes.

La societat mesopotàmica es dividia en tres grans grups amb drets i obligacions diferents:

 • Patesi. Era el rei, dirigia l’Estat, l’administració i la justícia.
 • Nobles i sacerdots. Eren el grup social més poderós i influent. Propietaris de la major part de les terres. El formaven la família del rei, els alts funcionaris de l’Estat i els sacerdots.
 • Comerciants i funcionaris com els escribes.
 • El poble. Eren lliures, tenien drets i treballaven per al palau de rei o per als temples.
  • Propietaris. Podien posseir terres però sense massa prestigi social.
  • Artesans. Treballaven en tallers: teixidors, fusters, ceramistes, orfebres, perfumistes, etc. Camperols. Llogaven terres i lliuraven part de la collita a rei o als temples.
 • Els esclaus. No tenien drets i estava format per presoners de guerra o persones que no havien pogut pagar els seus deutes. Eren mà d’obra barata i realitzaven treballs molt durs.

Totes les ciutats estaven protegides per muralles i els seus habitatges estaven construïdes amb maó. Totes elles solien tenir un ziggurat, que era un temple que a més funcionava com a centre econòmic on es realitzaven operacions comercials, com a magatzem o escola per a futurs sacerdots.

La cultura mesopotàmica

La civilització mesopotàmica ens va deixar importants elements culturals com l’escriptura, les lleis, la religió i l’art.

Escriptura. El naixement de l’escriptura està relacionat amb el desenvolupament de les ciutats sumèries durant el IV mil·lenni a.C. L’activitat comercial i el cobrament d’impostos van tenir molt a veure en la seva aparició. Per poder comptabilitzar i, per tant, controlar aquests productes sorgeixen els primers signes que derivaran en la invenció de l’escriptura. Al principi es va començar marcant les dades sobre una tauleta d’argila i utilitzant una canya. Amb ella es feien unes marques en forma de falca, d’aquí la denominació de cuneïforme. Aquest sistema d’escriptura va ser utilitzat per controlar les collites, recaptar impostos i redactar les lleis.

Codi d’Hammurabi

Lleis. Amb la progressiva complexitat de la societat urbana de Mesopotàmia sorgeix la necessitat de crear normes que organitzin, regulin i donin solució als conflictes quotidians o als grans enfrontaments que puguin generar-se. Els sacerdots impartien la justícia que, segons creien, els déus havien dictat als homes, cosa que donava lloc a situacions injustes o arbitràries per part d’alguns jutges. Per evitar-ho, el rei Hammurabi de Babilònia (1790-1750 a.C.) va elaborar un dels primers codis de lleis escrit i que avui coneixem com el Codi d’Hammurabi. Les lleis d’aquest codi eren summament dures, encara que feia diferències en les sancions depenent de l’origen social de l’infractor. El codi estava format per 282 lleis i decrets. Perquè fossin conegudes per tots els ciutadans, Hammurabi les va ordenar gravar en columnes de pedra que es van distribuir per tot el regne, com es pot veure a la imatge del costat.

Religió. El poble sumeri era politeista: adoraven a diversos déus relacionats amb la natura. Els textos de contingut religiós trobats en llengua sumèria són molt nombrosos (Poema de Gilgamesh) i en ells es troben registrades les creences mesopotàmiques sobre la creació, el paradís, el diluvi, etc. Tots aquestes idees són comunes a altres religions com el cristianisme, l’islam, la religió asteca, etc. Les creences religioses van estar unides a el coneixement de l’astronomia. Els ziggurats van ser edificis des d’on es va estudiar l’Univers.

Art. L’art mesopotàmic és el resultat d’una tradició de 4000 anys d’antiguitat que va mantenir el seu estil pràcticament sense alteracions fins a l’arribada dels perses al segle VI a.C. L’art mesopotàmic ha recollit la influència de tots els pobles que habitaven a la regió:

Arquitectura: El ziggurat i el palau eren les grans contruccions de les ciutats mesopotàmiques. Es contruïen en tova i per decorar-los es feien servir revestiments de ceràmica vidriada de color brillants. La gran aportació mesopotàmica a l’arquitectura van ser l’arc i la volta.

Escultura: En escultura destaquen unes petitesestatuetesd’orants i les representacions dels reis (Gudea de Lagaix). Per decorar els murs i les portes dels temples i dels palaus es feien servir relleus que representaven les figures dels reis o d’animals monstruosos.

L’egipte dels Faraons

Egipte és un gran desert, que l’aïlla dels seus possibles enemics, travessat de sud a nord per un riu, el Nil, que es desborda una vegada a l’any i fertilitza les seves terres. És, així mateix, la principal via de comunicació. Podem distingir dues zones: l’Alt Egipte i el Baix Egipte. El Baix Egipte, al delta del Nil, i l’Alt Egipte, una terra àrida on només és possible la vida a la zona regada pel riu Nil.

Encara que l’imperi egipci era molt gran, la població es concentrava en una franja estreta de terreny situada a la riba del riu Nil. Aquesta franja s’eixampla a mesura que el riu s’apropa a la desembocadura i acaba formant un delta molt ampli. Des de temps remots, la població egípcia ha cercat refugi als territoris per on passa el riu.

Aquestes terres, que els antics egipcis denominaven “Terra Negra” per diferenciar-les del desert anomenat “Terra Roja” (on gairebé no hi havia animals ni plantes), són molt fèrtils gràcies a les crescudes que, cada any a mitjans del mes de juny, experimenta el Nil i que provoquen la inundació de les ribes. A més, quan, a partir de l’octubre, el nivell de les aigües comença a baixar, la terra queda coberta d’un llim fèrtil que adoba les terres i hi fa possible l’existència d’una agricultura molt rica.

El riu Nil, que travessa Egipte de sud a nord i recorre més de mil quilòmetres, permetia abastar d’aigua la població; a més, es feia servir com a via de comunicació i per regar els camps de conreu. Per aprofitar millor els recursos del riu, els egipcis construïen molts dics que en retenien l’aigua i canals que la conduïen fins a les terres allunyades de la riba.

La crescuda del Nil era fonamental per als egipcis. Així, la vida a l’antic Egipte era regulada per les crescudes periòdiques del riu, de manera que un retard o una crescuda menor del que era habitual podia fer perillar greument la supervivència dels seus habitants. A fi d’evitar-ho, els egipcis van haver de convertir-se en uns agricultors experts. Mitjançant la construcció de dics i canals, els egipcis van aprendre a controlar les crescudes del riu i, alhora, a irrigar extenses zones àrides. D’aquesta manera, la producció agrícola va créixer, fet que va contribuir a l’augment de la població.

Des de començament de juny fins a setembre el riu inunda totes les terres de la riba; al setembre es comencen a retirar les aigües i queda un fang negre que fertilitza els camps.Per poder desenvolupar l’agricultura es van haver de controlar les crescudes del riu. Els egipcis varen construir dics i canals per emmagatzemar l’aigua i distribuir-la per les terres del voltant, i així van augmentar la producció agrícola. El Nil es va convertir en la gran via de comunicació i a les ribes hi van sorgir grans ciutats, com Memfis o Tebes.

Per dur a terme aquestes tasques, els egipcis van desenvolupar el càlcul i la geometria, van establir un calendari de crescudes.  També van crear sistemes de comptabilitat i tècniques constructives i hidràuliques. Als temples es feien les observacions astronòmiques i els càlculs matemàtics. L’any va ser dividit en 365 dies, i el dia, en 24 períodes.

Durant tres mil anys (aproximadament entre els anys 3000 i 30 a.C.), Egipte va ser un Estat poderós i va crear una civilització amb una gran personalitat, que encara avui ens impressiona.

Cap a l’any 3100 a.C., el rei Menes va aconseguir unificar els territoris del Baix i l’Alt Egipte que estaven al voltant del Nil en un sol Estat. Menes, fundador de la primera dinastia, és considerat com el primer faraó d’Egipte. Després de ser unificats (l’Alt i el Baix Egipte) la seva HISTÒRIA pot dividir-se en etapes que es poden veure en el quadre del costat.

Egipte era un dels Estats més poderosos del seu temps, però també va patir períodes de divisió i de llarga decadència. Fins i tot, en alguns moments va ser ocupat per pobles veïns com els hikses, els assiris, els perses o els grecs. Finalment, l’any 30 aC, l’emperador romà August va convertir Egipte en una província de Roma i, a poc a poc, la seva civilització mil·lenària va anar desapareixent.

L’escriptura egípcia

L’antic Egipte va fer un gran ús de l’escriptura. Aquesta era tan important per als egipcis que van arribar a atribuir la seva invenció a un dels seus déus principals: Thot, déu de la saviesa. La realitat, però és ben diferent i no té res a veure amb intervencions divines. Pel que sembla, els egipcis van aprendre l’escriptura dels pobles de Mesopotàmia, la primera de les civilitzacions urbanes.

Al principi, el coneixement de l’escriptura va ser un privilegi exclusiu dels sacerdots, però ben aviat el seu privilegi es va estendre a la figura dels escribes i els funcionaris del faraó. Tot i això, la gran majoria de la població egípcia era analfabeta. Els egipcis utilitzaven l’escriptura en relleus murals i en fulls de papir, una planta molt abundant a la vora del Nil.

Tot i que hi havia diverses formes d’escriptura, la més emprada va ser la de tipus jeroglífic o sagrada. Combinava paraules i sons, que es resumien en més de 700 signes diferents. Aquest tipus d’escriptura s’utilitzava a l’antic Egipte en les tombes, als temples i a la documentació oficial.

El descobriment de l’anomenada Pedra de Rosetta, a les darreries del segle XVIII en l’expedició francesa encapçalada per Napoleó Bonaparte al país del Nil, va fer possible que l’egiptòleg Jean-François Champollion pogués desxifrar aquest tipus d’escriptura al començament del segle XIX (1822). Això va ser possible perquè aquesta pedra de basalt negre presentava un mateix text escrit en tres versions diferents: jeroglífica, demòtica (la forma simplificada de l’escriptura egípcia) i grega clàssica. Aquest fet ens ha permès obtenir un coneixement molt complet de la història egípcia.

El faraó: el poder absolut

L’organització de l’Estat egipci era dominada per un rei, el faraó, que tenia un poder absolut. El faraó garantia l’ordre, la justícia i la defensa contra els enemics. El seu poder es fonamentava en el control i la direcció de les obres de canalització i irrigació de les terres. Per governar un territori tan extens, el faraó necessitava servidors fidels i eficaços. Els governadors, que, al seu torn, controlaven nombrosos funcionaris, feien complir les ordres del faraó. L’altre gran pilar del poder del faraó era l’exèrcit, del qual n’era cap suprem.

La societat egípcia: els privilegiats, el poble i els esclaus.

L’antic Egipte era una societat molt desigual, estructurada en forma de piràmide, integrada per diversos grups que tenien condicions de vida i ocupacions molt diferents.

A dalt de tot hi havia el rei o faraó, que simbolitzava la unitat del país i gaudia d’un poder absolut al ser l’amo i senyor de les terres i de les persones. El faraó concentrava a les seves mans tots els poders: dictava les lleis, governava el país, posseïa gran part de les terres, controlava el comerç i manava l’exèrcit. El seu poder era tan gran que se’l considerava un déu vivent: el fill de Ra, déu del sol.

Quan un faraó moria, el succeïa el seu fill, és a dir, es van formar autèntiques dinasties. Al llarg de la seva història Egipte va tenir 31 dinasties. En les dinasties més antigues van destacar els faraons Kheops, Kefren i Micerí, que van construir les piràmides de Gizeh. En les dinasties més modernes van destacar Tuthmosis I i Ramsès II, que van ser grans guerrers.

Els egipcis creien que els faraons eren déus. Per això, tothom s’agenollava quan passaven i ningú no podia mirar-los la cara ni tocar-los. També pensaven que tenien poders màgics, com ara fer que les aigües del Nil creixessin. Els faraons vivien envoltats de riqueses, en grans palaus amb centenars de servents i esclaus.

A continuació hi havia les classes privilegiades, que tenien la propietat –normalment per concessió del faraó– d’una bona part de les terres d’Egipte.

Aquest grup era format, en primer lloc, pels alts funcionaris: els dignataris de la cort (el primer dels quals era el visir o primer ministre), els governadors dels districtes i els alts comandaments militars. Els nobles eren els membres de la família del faraó i altres famílies que el faraó havia recompensat amb extenses terres i grans tresors. Vivien en grans vil·les envoltades de jardins.

En segon lloc hi havia els sacerdots, que dirigien els ritus religiosos, tenien cura del culte als temples, n’administraven les propietats i monopolitzaven el coneixement científic: l’astronomia i les matemàtiques. En alguns moments de la història d’Egipte, els sacerdots dels déus més importants van arribar a tenir un poder gairebé tan important com el del mateix faraó. Tenien milers de persones al seu servei, que treballaven per a ells o que els havien de donar part de les collites.

El grup social intermedi era constituït pels funcionaris o escribes, essencials per a l’administració de l’Estat, ja que coneixien l’escriptura i les tècniques de comptabilitat. També pertanyien a aquest grup els soldats i els grans comerciants. Els escribes constituïen un cos de funcionaris, redactaven els documents oficials i portaven els comptes dels impostos reials i de les mercaderies que entraven i sortien dels magatzems del palau del faraó. Aquests funcionaris, malgrat que no poden ser considerats privilegiats, gaudien d’un gran prestigi i tenien una bona posició econòmica, perquè només ells, els sacerdots i alguns nobles sabien llegir i escriure. Els escribes supervisaven la producció agrària, la major part de la qual passava a mans de l’Estat i dels temples.

El nivell inferior de la societat egípcia el formaven els artesans i, sobretot, els camperols, que constituïen la major part de la població.

Els camperols vivien de manera modesta, havien de pagar forts tributs a l’Estat, als nobles i als sacerdots, i, a més, havien de treballar de manera obligatòria i gratuïta, sempre que el faraó els ho ordenava, en diversos projectes del govern, com ara la construcció de piràmides i temples i les obres de conservació dels canals.  Aquests camperols vivien en petits poblets a la vora del Nil, en humils habitatges fets de fusta, canya i tova. La fragilitat d’aquests materials és la causa que avui dia a penes se’n conservin restes. El mobiliari, a més, era escàs i molt senzill.

La vida quotidiana de les famílies camperoles de l’antic Egipte estava subordinada a un fenomen natural: la crescuda del riu Nil. Així, cap a finals del mes d’octubre, un cop l’aigua ja s’havia retirat dels camps, i fins al mes de febrer, els camperols aprofitaven per a sembrar blat (per fer pa), ordi (per elaborar cervesa) i lli i cotó (per fabricar teixits). Entre els mesos de març i juny tenia lloc la collita, i durant la resta dels mesos de l’any els camperols eren mobilitzats massivament per a la construcció d’obres públiques.

D’altra banda, els camperols posseïen alguns animals de conreu (bous) i diversos caps de bestiar, que els proporcionaven carn, llet i pells.

Per la seva banda, els artesans feien escultures i ceràmiques, elaboraven el papir sobre el qual s’escrivia i el lli amb què es feien vestits, i fabricaven objectes de metall.

Els comerciants compraven fusta, metalls i perfums en terres llunyanes i ho venien a Egipte.

Els servents, el nivell inferior de la societat egípcia, eren persones lliures que feien diverses feines per a un senyor a canvi d’un petit salari.

Finalment, al darrer graó de l’escala social hi havia els esclaus, generalment poc nombrosos, que solien ser presoners de guerra. No tenien drets i la majoria eren propietat del faraó, que els utilitza

La religió egípcia

Els egipcis eren politeistes i els seus deus barrejaven trets humans i animals. El déu més popular era Ra, déu del sol, al qual es va afegir Ammó, déu de Tebes. Fora del culte oficial, la gent adorava divinitats familiars i locals; eren molt supersticiosos i es protegien de la influència dels mals esperits amb amulets. Els déus habitaven als temples i es reencarnaven en l’estàtua que hi havia al santuari. Els sacerdots els havien de retre culte i obsequiar-los amb les ofrenes.

La religió egípcia prometia una vida després de la mort. Per als egipcis, els éssers humans estaven formats per un cos i una ànima (el ka). Quan el cos es moria, el ka passava a la vida d’ultratomba, però per fer-ho, el cos havia de restar incorrupte i per això era momificat. Amb aquesta finalitat, la família embalsamava el difunt, que després de 40 dies es convertia en una mòmia dissecada. Els difunts s’havien de presentar davant del Tribunal d’Osiris, que jutjava la seva vida terrenal.

Represantació del Juidci d’Osiris al papir d’Hunefer

En el cas dels faraons, dels alts funcionaris i de les persones riques, els ritus funeraris eren llargs i complexos. Després d’embalsamar els cadàvers, els guardaven en un sarcòfag de fusta i or i els enterraven en tombes decorades amb relleus i pintures, que eren la residència dels difunts. Les dimensions de les tombes estaven en relació amb la importància del mort.

El sarcòfag s’envoltava d’un aixovar amb tot allò que el mort podria necessitar en l’altra vida: aliments, vestits, perfums, joies, diversos objectes personals i fins i tot figuretes que representaven els servents. Les tombes estaven plenes de passadissos per impedir que algú robés els aixovars que contenien.

Les tombes més grans eren les dels faraons. Les seves tombes contenien una gran varietat d’objectes preciosos (mobiliari, carros, cadires i artefactes d’or i argent, entre d’altres). Les piràmides de Gizeh són les tombes més espectaculars. Més endavant, es va enterrar els faraons en tombes excavades sota terra, a la Vall dels Reis i a la Vall de les Reines.

Això explica el fet que, ja a l’antic Egipte hi hagués saquejadors que obrien i robaven la majoria de les tombes, per la qual cosa són comptades les sepultures de faraons que han arribat intactes fins als nostres dies. Una de les poques tombes reials que no van patir cap violació va ser la del faraó Tutankhamon, que va ser descoberta l’any 1922, amb un tresor extraordinari a l’interior, per l’arqueòleg britànic Howard Carter.

El procés de momificació

Els egipcis concebien la mort com la separació dels tres elements que componien tot ésser humà. El cos físic o mortal, i els dos elements immortals, el ba o ànima, i el ka o energia vital, al qual consideraven un doble immaterial del cos. Per a poder gaudir de la vida eterna era necessari que el cos romangués íntegre i incorrupte perquè el ka i el ba disposaren d’aliments i beguda. Però com aconseguir que el cos no es corrompés? Per això es va utilitzar la momificació, un procés que impedia la descomposició del cos del difunt.

Poc després de la mort, l’embalsamador extreia el cervell del difunt mitjançant ganxos a través de les foses nasals. A continuació, introduïa  pel mateix conducte diferents líquids i tapava les orelles, el nas, els ulls i la boca amb cera. 

A continuació, practicava una incisió en un costat del cadàver amb un ganivet de sílex, i n’extreia tots els òrgans, menys el cor i els renyons. Les vísceres es llavaven  i es guardaven en uns gots especials anomenats canopis o vasos conopials Després d’omplir el cos amb mirra, canyella i perfums, cosia la incisió i deixava el cadàver enterrat amb natró (una espècie de sal blanca) durant seixanta dies. Finalment, embolicava el cadàver amb benes de lli a les quals cosia amulets, i col·locava sobre el cap una màscara funerària. 

Aquest procediment era molt car i només s’ho podia permetre el faraó i les persones adinerades. Hi havia altres procedents molt menys costosos, com omplir amb oli l’abdomen del mort sense extraure les vísceres o dessecar simplement el cos, com feinen els més pobres. 

Per saber-ne més

L’art Egipci

Egipte en 13 minuts

Font:

A %d bloguers els agrada això:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close