Tema 7. Les primeres civilitzacions de Mesopotàmia i Egipte

Presentació

En aquesta unitat treballarem les dues civilitzacions antigues més importants: Egipte i Mesopotàmia, estudiant les ciutats, els imperis i l’art mesopotàmic, així com la situació geogràfica d’Egipte, la vida, la religió i l’art funerari a l’època dels faraons. També el sorgiment de l’escriptura cuneïforme i jeroglífica amb el conseqüent inici de la història antiga. També començarem a treballar l’elaboració i interpretació de mapes històrics.

Objectius

 1. Reconèixer les primeres ciutats-estat i els primers imperis de la civilització de Mesopotàmia.
 2. Caracteritzar l’evolució i el desenvolupament de l’Egipte dels faraons.
 3. Comprendre i descriure la vida i la societat d’un poblat agrícola egipci.
 4. Identificar les característiques bàsiques de la religió egípcia.
 5. Reconèixer i descriure els temples egipcis i relacionar les tombes egípcies (mastaba, piràmide i hipogeu) amb la creença de la immortalitat.
 6. Situar en l’espai i en el temps les civilitzacions mesopotàmica i egípcia.

Introducció

Es considera Història Antiga a tota l’etapa que va des del sorgiment de l’escriptura i el sorgiment de les primeres civilitzacions fins a la caiguda de l’Imperi Romà el 476 dC

Fa uns 6.000 anys a l’Orient Pròxim, els poblats neolítics es van transformar gradualment en ciutats i sorgiren les primeres grans civilitzacions urbanes. A mesura que creixia la població i s’intensificava l’especialització del treball i la divisió social, es formaven els primers nuclis urbans, on vivien les famílies que no estaven directament vinculades a la producció d’aliments.

Amb l’establiment d’aquestes societats urbanes sorgeix també la civilització, la qual es caracteritza per tenir com a tret principal una estructuració social i econòmica ben establerta i la creació d’estats organitzats que s’encarreguen de regular la vida de les persones mitjançant codis i lleis. Aquestes civilitzacions van aparèixer a Mesopotàmia, a la vora dels rius Tigris i Èufrates, i, una mica més tard a Egipte, al voltant del riu Nil. Tota aquesta zona es coneix amb el nom de Creixent Fèrtil. Més endavant, van sorgir unes altres cultures urbanes: la hindú, originada a l’entorn del riu Indus, i la xinesa, que va néixer al voltant del riu groc o Huang He.

Mesopotàmia: de les petites ciutats agrícoles als imperis

“Mesopotàmia” és un terme geogràfic que designa la conca hidrogràfica formada pels rius Tigris i Eufrates. El terme Mesopotàmia fou utilitzat per primera vegada en l’etapa grega i significa “país entre rius”. Va acollir les primeres civilitzacions de les quals coneixem la història gràcies a l’escriptura, i va tenir ciutats molt importants que es consideren de les més antigues del món.

Històricament es va dividir en dues regions: l’Alta Mesopotàmia o Assíria, situada al nord i habitada pel poble assiri, i la Baixa Mesopotàmia o Caldea, situada al sud i habitada pel sumeri i accadi. La història política va estar marcada per l’alternança en el poder d’aquests pobles.

Cap al IV mil·lenni aC, les primitives comunitats agrícoles de Mesopotàmia es van fer més grans i organitzades, i els llogarets rurals es van transformar en ciutats de més de mil habitants.

Les primeres ciutats de Mesopotàmia es van organitzar com a ciutats Estat. Cadascuna tenia el seu propi govern i retia culte a uns déus propis. El poder polític estava liderat per cabdills o reis, els quals, juntament amb els sacerdots, dirigien les ciutats i els seus habitants mitjançant codis de lleis. A més, els reis disposaven d’un exèrcit (per controlar les ciutats i el territori que les circumdava) i de funcionaris (per a les tasques administratives).

L’administració de les ciutats Estat va generar la necessitat d’anotar els comptes (impostos, control de collites, etc.) i de deixar constància de les lleis. Per això es va desenvolupar l’escriptura. Les ciutats Estat sovint s’enfrontaven entre si per aconseguir més terres i controlar l’aigua. Algunes van arribar a dominar unes altres i van formar regnes i imperis.

Cap al 2.000 aC. reis i pobles es van enfrontar entre si disputant-se les terres més fèrtils de Mesopotàmia i el control de les rutes comercials. En la història de Mesopotàmia es van succeir quatre grans imperis que van dominar aquest territori:

Els sumeris. Cap al 3.500 a.C. van ser els primers a entrar en la història. Els sumeris eren un poble actiu i hàbil. Van crear sistemes de canals i dics per canalitzar i emmagatzemar l’aigua. Van tenir un gran desenvolupament de l’agricultura de cereals, llegums i fruites. També practicaven la ramaderia de porcs, ovelles i cabres.

Els acadis. Cap al 2.300 aC., procedents de centre de Mesopotàmia, van envair les ciutats sumèries, i en època del rei Sargón I van formar un gran imperi. La seva capital va ser la ciutat de Akkad. El seu regnat va durar relativament poc perquè poc després les ciutats de l’antiga Sumer com Ur varen recuperar el seu poder.  La capital d’aquest renaixement sumeri Ur es va convertir en una ciutats amb més de 200 000 habitants. Durant aquesta època es va crear l’escriptura cuneïforme

Els babilonis. Van crear un nou imperi entre els territoris sumeri i acadi: El seu moment de màxima esplendor va ser sota el rei Hammurabi (1728-1686 a.C). Aquest rei va unificar les lleis de les diferents ciutats sota el primer gran codi legislatiu de la història que porta el seu nom. És el famós Codi d’Hammurabi.

Els assiris. Comencen la seva expansió cap al 1530 a.C. Eren un poble guerrer procedent de les muntanyes de nord de Mesopotàmia. Els assiris varen desenvolupar eficaces tàctiques de guerra gràcies a l’ús del carro de combat tirat per cavalls i a les armes de ferro. Amb el rei Assurnasirpal II (883-859 a.C.) van aconseguir la seva màxima expansió. La seva capital primer va ser Assur i més tard Nínive.

Els perses. Van instaurar l’Imperi aquemènida després d’imposar sobre els medes durant el regnat de Ciro II el Gran (559-529 a. C.), que va conquistar a més Assíria i Babilònia i els territoris que s’estenien a l’altre de l’Índia. L’any 539 a.C. conquerir totes les terres de Mesopotàmia i les van incorporar al seu imperi, i posa fi a les civilitzacions mesopotàmiques. Darius I (521-485 aC) va incorporar a l’Imperi nous territoris i el va organitzar en vint províncies o satrapies. No obstant això, no va poder sotmetre als grecs, que el van vèncer, igual que al seu successor, Jerjes I (485-465 aC).

Economia i societat a l’antiga Mesopotàmia

La base de l’economia era l’agricultura, principalment de regadiu. Les terres pertanyien al palau o a el temple, i les arrendaven als camperols per treballar-les. Per a l’alimentació conreaven cereals (blat i ordi), hortalisses i palmeres datileres. També conreaven lli i cotó per fabricar tèxtils. Complementaven la dieta amb la cria d’ovelles, cabres, porcs, bous i cavalls. Van ser grans artesans i van desenvolupar un comerç molt important. Els excedents generats per l’agricultura els van intercanviar per matèries primeres poc abundants en aquesta regió com els metalls.

Al principi es va practicar el bescanvi, però amb el temps es van començar a utilitzar barres d’or i plata per canviar-los per altres productes.

La societat mesopotàmica es dividia en tres grans grups amb drets i obligacions diferents:

 • Patesi. Era el rei, dirigia l’Estat, l’administració i la justícia.
 • Nobles i sacerdots. Eren el grup social més poderós i influent. Propietaris de la major part de les terres. El formaven la família del rei, els alts funcionaris de l’Estat i els sacerdots.
 • Comerciants i funcionaris com els escribes.
 • El poble. Eren lliures, tenien drets i treballaven per al palau de rei o per als temples.
  • Propietaris. Podien posseir terres però sense massa prestigi social.
  • Artesans. Treballaven en tallers: teixidors, fusters, ceramistes, orfebres, perfumistes, etc. Camperols. Llogaven terres i lliuraven part de la collita a rei o als temples.
 • Els esclaus. No tenien drets i estava format per presoners de guerra o persones que no havien pogut pagar els seus deutes. Eren mà d’obra barata i realitzaven treballs molt durs.

Totes les ciutats estaven protegides per muralles i els seus habitatges estaven construïdes amb maó. Totes elles solien tenir un ziggurat, que era un temple que a més funcionava com a centre econòmic on es realitzaven operacions comercials, com a magatzem o escola per a futurs sacerdots.

La cultura mesopotàmica

La civilització mesopotàmica ens va deixar importants elements culturals com l’escriptura, les lleis, la religió i l’art.

Escriptura. El naixement de l’escriptura està relacionat amb el desenvolupament de les ciutats sumèries durant el IV mil·lenni a.C. L’activitat comercial i el cobrament d’impostos van tenir molt a veure en la seva aparició. Per poder comptabilitzar i, per tant, controlar aquests productes sorgeixen els primers signes que derivaran en la invenció de l’escriptura. Al principi es va començar marcant les dades sobre una tauleta d’argila i utilitzant una canya. Amb ella es feien unes marques en forma de falca, d’aquí la denominació de cuneïforme. Aquest sistema d’escriptura va ser utilitzat per controlar les collites, recaptar impostos i redactar les lleis.

Lleis. Amb la progressiva complexitat de la societat urbana de Mesopotàmia sorgeix la necessitat de crear normes que organitzin, regulin i donin solució als conflictes quotidians o als grans enfrontaments que puguin generar-se. Els sacerdots impartien la justícia que, segons creien, els déus havien dictat als homes, cosa que donava lloc a situacions injustes o arbitràries per part d’alguns jutges. Per evitar-ho, el rei Hammurabi de Babilònia (1790-1750 a.C.) va elaborar un dels primers codis de lleis escrit i que avui coneixem com el Codi d’Hammurabi. Les lleis d’aquest codi eren summament dures, encara que feia diferències en les sancions depenent de l’origen social de l’infractor. El codi estava format per 282 lleis i decrets. Perquè fossin conegudes per tots els ciutadans, Hammurabi les va ordenar gravar en columnes de pedra que es van distribuir per tot el regne, com es pot veure a la imatge del costat.

Religió. El poble sumeri era politeista: adoraven a diversos déus relacionats amb la natura. Els textos de contingut religiós trobats en llengua sumèria són molt nombrosos (Poema de Gilgamesh) i en ells es troben registrades les creences mesopotàmiques sobre la creació, el paradís, el diluvi, etc. Tots aquestes idees són comunes a altres religions com el cristianisme, l’islam, la religió asteca, etc. Les creences religioses van estar unides a el coneixement de l’astronomia. Els ziggurats van ser edificis des d’on es va estudiar l’Univers.

Art. L’art mesopotàmic és el resultat d’una tradició de 4000 anys d’antiguitat que va mantenir el seu estil pràcticament sense alteracions fins a l’arribada dels perses al segle VI a.C. L’art mesopotàmic ha recollit la influència de tots els pobles que habitaven a la regió:

Arquitectura: El ziggurat i el palau eren les grans contruccions de les ciutats mesopotàmiques. Es contruïen en tova i per decorar-los es feien servir revestiments de ceràmica vidriada de color brillants. La gran aportació mesopotàmica a l’arquitectura van ser l’arc i la volta.

Escultura: En escultura destaquen unes petitesestatuetesd’orants i les representacions dels reis (Gudea de Lagaix). Per decorar els murs i les portes dels temples i dels palaus es feien servir relleus que representaven les figures dels reis o d’animals monstruosos.

L’egipte dels Faraons

Egipte és un gran desert, que l’aïlla dels seus possibles enemics, travessat de sud a nord per un riu, el Nil, que es desborda una vegada a l’any i fertilitza les seves terres. És, així mateix, la principal via de comunicació. Podem distingir dues zones: l’Alt Egipte i el Baix Egipte. El Baix Egipte, al delta del Nil, i l’Alt Egipte, una terra àrida on només és possible la vida a la zona regada pel riu Nil.

Des de començament de juny fins a setembre el riu inunda totes les terres de la riba; al setembre es comencen a retirar les aigües i queda un fang negre que fertilitza els camps.Per poder desenvolupar l’agricultura es van haver de controlar les crescudes del riu. Els egipcis varen construir dics i canals per emmagatzemar l’aigua i distribuir-la per les terres del voltant, i així van augmentar la producció agrícola. El Nil es va convertir en la gran via de comunicació i a les ribes hi van sorgir grans ciutats, com Memfis o Tebes.

Per dur a terme aquestes tasques, els egipcis van desenvolupar el càlcul i la geometria, van establir un calendari de crescudes.  També van crear sistemes de comptabilitat i tècniques constructives i hidràuliques. Als temples es feien les observacions astronòmiques i els càlculs matemàtics. L’any va ser dividit en 365 dies, i el dia, en 24 períodes.

Després de ser unificats (l’Alt i el Baix Egipte) pel rei Menis (3000 aC.), la seva HISTÒRIA pot dividir-se en quatre etapes:

 • IMPERI ANTIC (2700-2200 a. de C.). Van ser construïdes les piràmides de Kheops, Kefrén i Micerinos. La Capital d’Egipte va ser Memfis.
 • IMPERI MITJÀ (2052-1786 a. de C.). La capital es va traslladar a Tebas i Egipte va ser envaït l’any 1786 pels hicsos.
 • IMPERI NOU (1587-1085 a. de C.). Època de prosperitat i expansió territorial, amb faraons molt destacats (Amenofis, Tutankamon i Ramsés II).
 • ÈPOCA BAIXA (1085-30 a. de C.). Egipte es va dividir en petits estats i va ser envaït successivament per etíops, assiris, perses, grecs i romans).

El faraó: el poder absolut

L’organització de l’Estat egipci era dominada per un rei, el faraó, que tenia un poder absolut. El faraó garantia l’ordre, la justícia i la defensa contra els enemics. El seu poder es fonamentava en el control i la direcció de les obres de canalització i irrigació de les terres. Per governar un territori tan extens, el faraó necessitava servidors fidels i eficaços. Els governadors, que, al seu torn, controlaven nombrosos funcionaris, feien complir les ordres del faraó. L’altre gran pilar del poder del faraó era l’exèrcit, del qual n’era cap suprem.

La societat egípcia: els privilegiats, el poble i els esclaus.

Els alts funcionaris, els caps de l’exèrcit i els sacerdots constituïen la classe social més important de l’Antic Egipte, una veritable noblesa. Per atendre els nombrosos temples del país hi havia una casta de sacerdots que dirigien els ritus religiosos, practicaven la ciència, dominaven l’escriptura i administraven les terres del temple. Els escribes també gaudien d’una vida privilegiada, coneixien tots els secrets del càlcul i de la complexa escriptura egípcia.

Els pagesos constituïen la majoria de la població; tot i que eren lliures, estaven lligats a la terra, que pertanyia al faraó, als nobles o als temples. També hi havia un abundant nombre de mercaders i d’artesans, que feien les seves activitats en petits tallers privats o en grans complexos que depenien del faraó, dels nobles o dels temples. Per sota de la resta de la població i en condicions pitjors hi havia els esclaus.

La religió egípcia

Els egipcis eren politeistes i els seuis deus barrejaven trets humans i animals. El déu més popular era Ra, déu del sol, al qual es va afegir Ammó, déu de Tebes. Fora del culte oficial, la gent adorava divinitats familiars i locals; eren molt supersticiosos i es protegien de la influència dels mals esperits amb amulets. Els déus habitaven als temples i es reencarnaven en l’estàtua que hi havia al santuari. Els sacerdots els havien de retre culte i obsequiar-los amb les ofrenes.

La religió egípcia prometia una vida després de la mort. Per als egipcis, els éssers humans estaven formats per un cos i una ànima (el ka). Quan el cos es moria, el ka passava a la vida d’ultratomba, però per fer-ho, el cos havia de restar incorrupte i per això era momificat.Amb aquesta finalitat, la família embalsamava el difunt, que després de 40 dies es convertia en una mòmia dissecada. Els difunts s’havien de presentar davant del Tribunal d’Osiris, que jutjava la seva vida terrenal.

El procés de momificació

Egipte en 13 minuts

Els faraons

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close