El regnat d’Isabel II

Ferran VII només havia tingut filles i la Llei Sàlica impedia que les dones regnessin a Espanya. No obstant això, es va donar el tron a Isabel gràcies a la Pragmàtica Sanció, dictada pel rei. Però molts absolutistes no van acceptar el canvi donant lloc a un conflicte dinàstic.

La primera guerra carlina (1833-1839)

Entre 1833 i 1839, durant la regència de Maria Cristina va destacar la primera guerra carlista fruit del conflicte dinàstic que va significar un enfrontament entre els partidaris de don Carles, coneguts com carlistes, que agrupaven els sectors més tradicionals de la societat, contra els partidaris d’Isabel, integrats per liberals i alguns sectors tradicionals.

El carlisme va tenir implantació entre la petita noblesa, el clergat rural i els camperols del País Basc, l’interior de Catalunya i del País València i part d’Aragó. Els dirigents del moviment tenien un fort arrelament local i disposaven de bons contactes amb les institucions eclesiàstiques, alts càrrecs municipals i buròcrates de l’exèrcit. Socialment el carlisme va arrelar entre el jornalers, els petits pagesos i alguns artesans. Tres són els factors que ens permeten explicar el seu triomf en certs sectors de la societat espanyola: el descontentament social, la canalització d’aquest descontent pels notables locals i la justificació ideològica d’una part del clergat.

Per la seva banda el bàndol isabelí, tingué el suport d’una part important de la jerarquia eclesiàstica, la gran majoria de la noblesa, de la burgesia i de sectors populars d’àmplies zones del país (especialment urbanes). La monarquia i la noblesa defensaven el tron i els seus privilegis, però van veure que unint-se als liberals podrien enfrontar-se al carlisme.

La guerra es va desenvolupar a partir d’enfrontaments entre petites partides de voluntaris carlins, que actuaven en forma de guerrilles, i l’exèrcit regular fidel al govern. Els carlins mai van aconseguir generalitzar el conflicte a tot el territori, ni ocupar durant molt de temps cap gran ciutat, tot i que a Catalunya van aconseguir dominar una àmplia franja del territori interior.

Al 1839, es va acabar la guerra al País Basc, amb la signatura del Conveni de Bergara entre el general Espartero (cap de l’exèrcit isabelí) i el general Maroto (comandant de les tropes carlines). La rendició es va pactar a canvi de pau i furs (aquí teniu part de l’origen dels concerts econòmics actuals al País Basc i Navarra). A Catalunya els carlins seran derrotats definitivament per Ramon Cabrera al 1840.

Les reformes progressistes durant la regència de Maria Cristina de Borbó

Al mateix temps que es desenvolupava la Primera Guerra Carlina, s’anava construint l’Estat liberal, amb el suport de la noblesa terratinent i la burgesia. Maria Cristina va cercar el suport dels liberals moderats, que varen fer tímides reformes. Parlam d’un liberalisme oligàrquic, vinculat al partit moderat, que al llarg de tot el període intentarà aconseguir el control del Congrés i el Senat.

Els liberals estaven dividits en dues faccions: els moderats i els progressistes.

Enmig de la guerra carlista, Maria Cristina va impulsar la formació d’un govern liberal. Primer va intentar fer-ho amb els moderats, amb poques concessions destinades a garantir el poder a l’oligarquia. El cap de govern Martínez de la Rosa va proposar un Estatut Reial

Tanmateix, una sèrie de revoltes el 1835, forcen a la regent a donar el govern a Juan Álvarez de Mendizabal, liberal progressista, que inicià ràpidament un seguit de reformes, per tal d’aconseguir recursos financers i poder organitzar i armar l’exèrcit contra el carlisme i millorar la situació de la hisenda pública. La Rebel·lió de la Granja (1837) va forçar que el govern assumís la tasca de desmantellar les institucions de l’Antic Règim i implantar un règim liberal, constitucional i de monarquia parlamentària.

El líder dels progressistes, Juan Álvarez Mendizábal, va començar a abolir l’Antic Règim amb l’aprovació d’una sèrie de mesures com la reforma fiscal, la dissolució del règim senyorial, la desvinculació de la propietat i i la més important fou la desamortització dels béns de l’Església. També es varen suprimir el delme, els privilegis de la Mesta, les duanes interiors i els gremis.

Al matex temps es va redactar i promulgar una nova Constitució (1837) de caràcter progressista que va reconèixer la sobirania nacional, tot i que amb sufragi censatari, i la divisió de poders amb l’existència de dues cambres (Congrés dels Diputats i Senat) i va atorgar amplis drets i llibertats individuals.

El 1837, els moderats, amb el suport de Maria Cristina, van accedir al govern i van intentar donar un gir conservador al procés de revolució liberal. Un moviment d’oposició es va alçar contra la regent, que es va veure obligada a dimitir el 1840.

La regència d’Espartero

El 1840, davant la pressió dels grups progressistes Maria Cristina dimiteix, assumint la regència el general Espartero (l’heroi de Bergara). La nova regència actuarà amb mà de ferro (marcat tarannà autoritari), que no agradarà ni a moderats ni progressistes. Un pronunciament, iniciat a Reus el maig de 1843, acabarà amb la regència.

La majoria d’edat d’Isabel II. La dècada moderada.

Entre 1843 i 1854, el Partit Liberal Moderat va estar al capdavant del govern amb el suport de la monarquia i Ramon Narváez en va ser l’home fort.

En aquesta etapa es va consolidar a Espanya un liberalisme conservador i centralista. Es va imposar el sufragi censatari, hi va haver una gran intervenció de la Corona en la política i una limitació de les llibertats.

Es va promulgar una nova Constitució de 1845 va assentar un liberalisme conservador amb la clara intenció de reformar l’Estat segons els interessos de les noves classes dirigents.

En primer lloc, es va reorganitzar l’administració estatal i municipal seguint un criteri uniformista, i només el País Basc i Navarra varen conservar els seus drets forals.

Es va centralitzar els imposts en l’Estat, es va elaborar un Codi penal (1848) i es va crear un sistema d’instrucció pública nacional. També es va firmar un Concordat amb la Santa Seu (1851), que configurava un Estat confessional, assegurava el manteniment del culte i del clero i que frenava el procés desamortitzador. Per mantenir la llei en el medi rural es va crear la Guàrdia Civil (1844).

El “règim moderat” es va veure submergit en una sèrie de problemes: la intromissió de la Corona, el camarillisme, la ingerència política de l’exèrcit i el falsejament electoral.

La deriva autoritària dels seus líders (Narváez i Bravo Murillo), la influència de les camarilles i el falsejament electoral varen fer que els progressistes recorreguessin una altra vegada al pronunciament militar.

Principals forces i plantejaments polítics durant el Regnat d’Isabel II

El regnat d’Isabel II. Bienni progressista (1854-56).

L’any 1854 el general O’Donnell va encapçalar una revolta popular contra els moderats. Va ser el pronunciament de Vicálvaro, en el qual va participar la Milícia Nacional i es varen formar juntes revolucionàries.

A les eleccions de 1854 guanyaren els progressistes d’Espartero, però el ministre de Guerra fou Leopoldo O’Donnell, de la Unió Liberal, com a mostra de la superació del vell sistema partidista isabelí. Es buscava un espai compartit de poder, però sota la direcció progressista no sortí bé.

Per a les eleccions de 1854 es presentà el Manifest de la Unión Liberal on s’anunciaven els elements bàsics del nou partit. El 1854 es produí un intent de pronunciament militar per part dels moderats, que no acabà de clarificar la situació. Fou aleshores quan es preparà un pla alternatiu (Cánovas), que redactà el Manifest de Manzanares on convocaven les bases del progressisme. Discurs on es recullen plantejaments progressistes.

Isabel II va cedir a les pressions i va donar el poder als progressistes, que varen tornar a recórrer a Espartero, que va comptar  suport de la Unió Liberal d’O’Donell (partit format per moderats i progressistes). Les Corts varen redactar una nova Constitució (1856), que no es va arribar a aprovar, i el govern va aprofundir les reformes econòmiques amb tres lleis fonamentals:

  • Una nova desamortització que va afectar els béns comunals i dels ajuntaments (Desamortització de Madoz, 1855).
  • Una llei de ferrocarrils i una llei de mines per impulsar la xarxa ferroviària i l’explotació minera, malgrat que les varen posar en mans de capital estranger.

L’intent de redactar una nova constitució per part dels progressistes es va veure truncat quan la reina cridà a Leopoldo O’Donnell a formar govern, després del cop d’estat del mateix O’Donnel que el justificà per la inestabilitat social (protestes obreres), la crisi econòmica i els enfrontaments dins del govern. Aquest cop d’estat posa fi al bienni i O’Donnel governa fins al final del període amb els moderats de Narváez.

El final del regnat d’Isabel II.

Una nova crisi del govern d’Espartero va impulsar la reina a confiar el govern a O’Donnell, que havia creat la Unió Liberal, un nou partit de caràcter centrista. De fet l’última etapa del regnat d’Isabel II (1856-1868) va ser d’alternança en el govern entre els moderats i la Unió Liberal mentre que els progressistes en varen quedar marginats.

Acabat el Bienni Progressista el 1856 s’entra en una etapa decisiva del segle XIX, quan s’intentà evitar l’enfonsament de l’Estat liberal isabelí. Aquest període fou un assaig general de la Restauració borbònica de 1874. La Unió Liberal arribà al poder el 1856. Pròpiament el seu període de direcció política es troba entre 1858 i 1863. En aquests anys estabilitzà la situació política i aconseguí l’èxit incomparable de ser el govern més estable en la història del liberalisme. La Unió Liberal es presentà el 1854 amb un manifest amb el propòsit d’ocupar l’espai polític del centre.

El seu tarannà principal era l’eclecticisme, amalgama de propostes, la recerca de la superació de les pràctiques de corrupció i de les lleis. No posà en qüestió el liberalisme doctrinari, però incorporà aspectes del programa progressista.

La Unió Liberal volia dur a terme una remodelació del sistema per permetre desbloquejar la maquinària ja tan esgotada, però sense alterar els elements clau del sistema moderat (Corona, doctrinarisme…). D’aquesta manera es formà el nucli de la Unió Liberal, el centre parlamentari el 1856 on conflueixen diferents famílies de notables (“resellados” progressistes, puritans, joves de política més moderna). Representen el món dels interessos de l’alta burgesia i mitjana conservadoraVa tenir gran èxit en convocar elements de les grans finances i l’exèrcit.

La Unió Liberal visqué una etapa de prosperitat econòmica. El Govern estava determinat a afavorir l’expansió capitalista. El seu era una programació d’intervenció econòmica molt clar. Es trobaven eufòrics i pensaven que des de l’Estat es podia fer el salt definitiu cap a la industrialització del país. S’apostà per inversions en obres públiques i el 1850 s’aprovà un pressupost extraordinari amb ajudes a empreses ferroviàries. El 1859 s’augmentà en 2.000 milions de reals les partides principals de Foment. Aquesta disposició de diners provingué de l’ingrés de la venda de propietats desamortitzades. Però aquests fons havien de ser destinats a cobrir el deute públic. Els unionistes desviaren els fons destinats a pagar el deute públic. Van desatendre el deute i en la mesura que s’activaria l’economia industrial la prosperitat comportaria nous ingressos per a l’Estat per cobrir el deute. Però el ferrocarril no resultarà pel moment tan rendible com s’havia esperat. La demanda del mercat va ser menor. L’elecció dels ferrocarrils com a camp privilegiat. El pagament per deute públic disminueix de 180 milions a 89. Les despeses augmenten un 60% entre 1850-1860.

Es produeix durant aquests anys l’aparició de nous estats a Europa i un creixement del poder colonial que permeté un creixement econòmic. Les identitats nacionals del XIX són inseparables a l’instrument militar. Espanya pensa que pot oferir un discurs nacionalista utilitzant el poder militar i unes colònies directament al servei de la consolidació dels capitalismes metropolitans. Però Espanya no està en condicions fonamentals per dur a terme aquestes empreses colonials. En aquests anys es va impulsar una política exterior colonialista, que es va concretar en les campanyes militars al Marroc i a la Indoxina i en el suport internacional a una coalició per intervenir a Mèxic.

L’actuació del govern va ser molt autoritària: va prescindir de les Corts per governar i va exercir una forta repressió sobre l’oposició.

L’oposició al règim moderat es va ampliar i varen néixer nous grups entre els exclosos del sistema, com ara els demòcrates, que defensaven el sufragi universal masculí, i els republicans, partidaris d’enderrocar la monarquia i proclamar la república.

A partir de 1863 el partit Progressista entrarà en la organització d’activitats insurreccionals: formació de juntes, pressió sobre el poder… Però aquests primers intents insurreccionals fracassen (Sargentada de San Gil, 1866). Després d’aquests fracassos, Prim intentà cercar el  suport d’altres forces polítiques, ampliant la seva convocatòria a altres sectors: polítics provinents del Partit Democràtica i del Partit Republicà i també a alguns caps militars unionistes, progressistes i demòcrates.

Com havia sorgit aquesta força política liberal d’esquerra? En un inici, el Partit Progressista naixia de la ideologia del liberalisme, però aviat va anar més enllà i començà a fer una lectura nova de la democràcia. La part del Partit Progressista més moderada considerava que ja s’havia fet un cert camí en el desplegament de la revolució liberal tot i les insuficiències presents. Però l’ala més radical del Partit Progressista considerava que calia lluitar per recuperar l’esperit de la revolució liberal. Un dels episodis centrals en la formació d’aquest sector més avançat del partit va ser la lluita contra el general Espartero, un progressista que expressava en ell mateix les incongruències del sector més moderat del partit. 

L’any 1866 una greu crisi econòmica va convertir en imparable la degradació del règim isabelí, va augmentar el descontentament social i va establir les bases d’un nou pronunciament militar.

La crisi final dels sistema isabelí (problemes econòmics, autoritarisme, escàndols de la reina), acabaran provocant un nou aixecament militar la Revolució de la Gloriosa (1868), que farà fora a la dinastia borbònica (Pacte d’Ostende 1866 entre progressistes i demòcrates) acorden l’expulsió dels borbons i la democratització de la  vida política.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close